Poslovne i turističke vize (B1/B2)

Većina osoba koje podnose zahtjev za neuseljeničku vizu privremeno putuju u SAD u poslovnu ili turističku svrhu. “B-1” vize izdaju se na određeni period u svrhu poslovnog putovanja ili kratkotrajne obuke; “B-2” vize izdaju se osobama koje privremeno putuju u SAD u svrhu zabave.

Ključ razumijevanja tih tipova viza je privremena priroda putovanja. Poslovni ljudi putuju na B vizu da bi pregovarali o ugovorima, sudjelovali na izložbama ili konferencijama, kratkotrajnim obukama, i konzultacijama s dobavljačima i strankama i slično. Turisti putuju na B vizu u svrhu razgledavanja znamenitosti, posjeta prijateljâ ili rodbine ili liječničkog tretmana.

B vize nisu odgovarajuće za rad u Sjedninjenim Državama.

Podnostitelji zahtjeva za B vizu moraju pokazati namjeru da putuju u SAD na privremeni period, isključivo u svrhu turizma i/ili kratkoročnog poslovnog putovanja. Podnositelji zahtjeva također moraju dokazati da imaju sredstva da pokriju troškove putovanja i boravka u SAD-u, kao i čvrste društvene, ekonomske i druge veze sa zemljom prebivališta da bi uvjerili konzula da će se nakon privremenog boravka u SAD-u vratiti u Hrvatsku.

Obvezni dokumenti:

 • Važeća putovnica
 • Isprintana potvrdna stranica obrasca DS-160
 • Novija fotografija – fotografija mora zadovoljiti sljedeće kriterije.
 • Dokaz o plaćenoj naknadi za obradu zahtjeva

Dopunski dokumenti:

Dopunski dokumenti mogu varirati ovisno o individualnoj situaciji svakog pojedinog podnositelja zahtjeva za vizu. Ovo je samo sugerirani popis dopunskih dokumenata koji mogu pomoći konzulu procijeniti vašu namjeru da se vratite u Hrvatsku i mogućnost da pokrijete troškove putovanja. To nije iscrpna lista dopunskih dokumenata koje bi svaki podnositelj zahtjeva trebao donijeti na uvid na konzulu, nego samo ako se mogu primijeniti na vašu trenutnu situaciju.

VAŽNO: Ovi dokumenti mogu ali ne moraju bit pregledani na vašem intervjuu za vizu

 • Putovnica s prijašnjim američkim vizama, čak i ako im je valjanost istekla
 • Rodni list
 • Dokaz o financijskoj situaciji:
  • Dopis banke o stanju na (kunskom ili deviznom) računu
  • Porezni dokumenti (uvid u stanje poreznog obveznika)
 • Dokaz o zaposlenju:
  • Potvrda poslodavca o visini osobnog dohotka i poziciji u tvrtki
  • Platne liste
  • Ugovor o radu
 • Dokaz o obrazovanju (studentski indeks ili prijepis ocjena)
 • Dokaz o stalnom boravku u Hrvatskoj ako niste hrvatski državljanin (boravišna iskaznica)
 • Dokaz o posjedovanju nekretnina
 • Za djecu mlađu od 18 godina:
  • Rodni list
  • Originalna ovjerena suglasnost oba roditelja za putovanje djeteta u SAD. Preporučujemo da djeca između 14 i 18 godina starosti na intervju za vizu dođu u pratnji jednog roditelja.

VAŽNO: Posnositelji zahtjeva za vizu za istu se moraju kvalificirati na temelju njihova prebivališta i čvrstih veza za povratak sa zemljom prebivališta, a ne garanciji obitelji ili prijatelja iz SAD-a. Pozivno ili garantno pismo nije nužno donositi na uvid prilikom podnošenja zahtjeva za neuseljeničku turističku vizu. Ako ga odlučite donijeti, znajte da ono nije jedan od faktora koje konzul uzima u obzir pri odobravanju ili odbijanju neuseljeniče turističke vize.

Gore navedeni dokumenti ne predstavljaju iscrpnu listu dokumenata i donošenje istih na intervju za vizu nije jamstvo da će viza biti odobrena. Od vas će se tražiti da objasnite konzulu svrhu vašeg putovanja i razloge zbog kojih ćete se vratiti u Hrvatsku.

Prema američkom Zakonu o useljenju i državljanstvu svi podnositelji zahtjeva za vizu smatraju se potencijalnim useljenicima; ne možemo garantirati da će viza biti odobrena prije podnošenja zahtjeva. Međutim, podnositelji zahtjeva koji pažljivo slijede upute s internetske stranice i obrate pažnju kvalificiraju li se za posjetilačku vizu za SAD s obzirom na njihovu osobnu situaciju povećati će vjerojatnost da im viza bude odobrena.

Za dopunske informacije pročitajte odgovore na Često postavljana pitanja.

B1 servisni radnici

B-1 viza odgovarajuća je za radnika(e) koji će instalirati, servisirati ili popravljati komerciajalnu ili industrijsku opremu ili strojeve koje je strana tvrtka prodala kupcu u Sjedinjenim Državama, a u ugovoru o kupnji (narudžbenici) je navedeno da će tvrtka prodavatelj osigurati usluge instalacije, servisiranja ili popravka prodane opreme. U takvim slučajevima servisni radnik(ici) mora(ju) posjedovati specijalizirana znanja nužna za provođenje usluga navedenih u ugovoru, ne smije primiti novčanu nakandu iz američkog izvora, a tvrtka prodavatelj ne smije primiti novac za pruženu uslugu servisnih radnika, osim onoga navedenog u originalnom ugovoru o prodaji (narudžbenici). Ako te aktivnosti nisu navedene u sadržaju ugovora, stranka će morati podnijeti zahtjev za privremenu radnu vizu (H-2). Imajte na umu da na B-1 vizi nije dopušteno vršiti gradnju i građevinske radove, čak i ako je u originalnom ugovoru o kupnji (narudžbenici) navedeno da će tvrtka prodavatelj opreme osigurati te usluge. U takvim slučajevima, zaposlenici  moraju podnijeti zahtjev za privremenu radnu vizu (H-2).

B-1 viza također je odgovaraća za radnike koji putuju u Sjedinjene Države obučavati američke radnike da instaliraju, servisiraju ili popravljaju gore spomenutu komercijalnu ili industrijsku opremu ili strojeve. Te osobe moraju biti plaćene od stranog, neameričkog, izvora, a u prodajnom ugovoru mora biti navedeno da će prodavatelj osigurati te usluge.