Kupnja nekretnina

Napomena: Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a ne preuzima nikakvu odgovornost za profesionalne sposobnosti ili ugled, ili kvalitetu usluga koje pružaju entiteti i pojedinci čija se imena nalaze na sljedećim popisima. Uvrštavanje na ovaj popis ni u kom slučaju nisu preporuka Ministarstva ili američke vlade. Imena su poredana abecednim redom, a poredak u kojem se pojavljuju nema drugog značaja. Podaci koji se nalaze na listama dostavljena su direktno od strane ponuđača lokalnih usluga; Ministarstvo nije u stanju jamčiti za takve informacije.

Kupnja nekretnina

Američki državljani mogu, pod uvjetima reciprociteta, stječi nekretninu u Hrvatskoj, bilo nasljeđivanjem ili drugim pravnim prijenosom vlasništva kao što su kupnja, pravnom radnjom, fondacijom, itd. Pretpostavlja se postojanje reciprociteta osim ako postoji dokaz koji ukazuje na suprotno.

O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba (izuzev državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije) na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev stranke (stjecatelja).

Postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  i Zakona o općem upravnom postupku.

Zahtjev (pisani) predaje se neposredno pisarnici ili se šalje poštom na adresu:

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
Uprava za građansko, trgovačko  i upravno pravo
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb

Pisanom zahtjevu mora se priložiti:

  • pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
  • dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od šest mjeseci,
  • uvjerenje upravnog tijela nadležnog  za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (da li se nekretnina nalazi u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom),
  • dokaz državljanstva stjecatelja (ovjerena preslika putovnice i sl.) ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra), ako je stjecatelj strana pravna osoba,
  • u slučaju da podnositelja zahtjeva zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
  • ako podnositelj zahtjeva nije odredio punomoćnika koji će ga zastupati, a nalazi se u inozemstvu, obvezan je odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
  • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 35,00 kuna u skladu s Tar.br. 88. toč. 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.